Čas na serveru:

Vyhledávání

Zde najdete informace jak prodat obraz v aukci
Zde najdete informace jak koupit obraz v aukci

OBCHODNÍ POMÍNKY (DRAŽEBNÍ PODMÍNKY )

(dále jen „podmínky“)

I. Obecná ustanovení

a) Veřejná dražba dobrovolná – internetová aukce se koná za podmínek stanovených zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, společností Obrazy v aukci s. r.o. se sídlem Korunní 75, Praha 3 - Vinohrady, IČ: 24165620 (dále jen „dražebník“).

V internetové aukci je možno si zakoupit obrazy, které si dražitelé mohou prohlédnout na internetových stránkách dražebníka (http://obrazyvaukci.cz/). Zde jsou obrazy označeny a popsány včetně fotografií a je uvedena vyvolávací cena. Obrazy si lze prohlédnout též na adrese provozovny Korunní 75, Praha 3 – Vinohrady.
Je-li předmětem dražby věc prohlášená nebo navržená za kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, budou na tuto skutečnost účastníci dražby upozorněni v průběhu dražby. Kulturní památky lze vyvézt do zahraničí pouze s předchozím souhlasem příslušných orgánů.
Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty se řídí zákonem č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tyto předměty lze z České republiky vyvézt pouze po předložení úředního osvědčení, že předměty nejsou prohlášeny za kulturní památku a že nejsou ani součástí souboru prohlášeného za kulturní památku ve smyslu zákona o státní památkové péči.
Je-li předmětem dražby sbírka nebo jednotlivé sbírkové předměty zapsané v centrální evidenci sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury, lze s nimi nakládat pouze za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.

b) Veškeré informace k předmětům nabízeným v aukci jsou poskytovány dražebníkem s přihlédnutím k poskytnutým informacím a po konzultaci s odborníky v daném oboru. Informace poskytované dražiteli o jakémkoliv draženém předmětu písemnou formou nebo ústně, včetně informací na internetových stránkách dražebníka jsou sdělením obdržených informací dražebníka. Dražebník neodpovídá za správnost a úplnost těchto údajů.


II. Účastník dražby

Účastníky dražby mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům. To neplatí, jde-li o nezletilé nebo fyzické osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena, je-li předmětem dražby spoluvlastnický podíl na věci, k níž již spoluvlastnický podíl mají; podmínkou je, že tyto osoby musí být zastoupeny zákonným zástupcem nebo opatrovníkem.
Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby, osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči nimž byl zamítnut insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačuje  úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu tří let od právní moci takového rozhodnutí; nikdo nesmí dražit za ně. Účastníky dražby nesmějí být dále dražebník, členové statutárního nebo kontrolního orgánu dražebníka,  osoby jim blízké a zaměstnanci dražebníka, ani vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu dražby u téhož dražebníka. Nikdo nesmí dražit za osoby uvedené v tomto odstavci.
Osoba fyzická, která je účastníkem, zmocněncem účastníka, zástupcem zmocněnce účastníka, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu těchto osob, je při podpisu zprostředkovatelské smlouvy (smlouvy o provedení dražby) a podpisu kvitance na žádost dražebníka nebo osoby jím písemně pověřené povinna prokázat se platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu na území ČR).
Osoba právnická, která je účastníkem, zmocněncem účastníka, zástupcem zmocněnce účastníka, statutárním orgánem těchto osob, je při zápisu do seznamu účastníků na žádost dražebníka nebo osoby jím písemně pověřené povinna prokázat se výpisem z obchodního rejstříku či jiné evidence, ve které je zapsána, a to ne starším než tři měsíce. Z tohoto výpisu musí vyplývat oprávnění jednat jménem právnické osoby, včetně udělování plné moci a nebude-li tak, pak musí být jednatelské oprávnění doloženo odpovídajícími doklady (např. zápis z valné hromady). Výpisy ze zahraničních evidencí a doklady, z nichž vyplývá jednatelské oprávnění (s výjimkou Slovenské republiky), musí být příslušným způsobem ověřeny (apostillou nebo superlegalizací).
Účastníci dražby dále čestně prohlášují, že nejsou osobami vyloučenými z dražby.

Dražitel se zaregistruje

a) na internetovém portálu www.obrazyvaukci.cz

b) osobně na prodejně.

Při registraci on-line je dražitel povinen mimo vyplnění registračního formuláře poslat e-mailem nebo doporučeně poštou kopii svého občanského průkazu nebo pasu (nebo je možné prokázat se občanským průkazem nebo pasem v galerii dražebníka - kopie v tomto případě není pořizována). Při registraci osobně na prodejně se dražitel prokáže svým občanským průkazem nebo pasem pracovníkovi dražebníka (kopie v tomto případě není pořizována).

III. Zastoupení

Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem; za účastníka dražby – právnickou osobu může kromě statutárního orgánu jednat prokurista.

IV. Průběh dražby

Číselná hodnota uvedena ve webovém katalogu tučně je hodnota nejnižšího podání, nezvýrazněné částky představují ocenění předmětu dražby expertem. Učiněným podáním je účastník dražby vázán. Je-li proveden příhoz během posledních tří minut aukce, je plánovaný čas ukončení prodloužen o tři minuty. Čas ukončení aukce je prodlužován tak dlouho, dokud jsou činěny příhozy. Dražebník si vyhrazuje právo zrušit aukci draženého předmětu či změnit její termín z důvodu výpadku serveru či živelné pohromy; dražebník nenese odpovědnost za škodu způsobenou zmařením dražby z těchto důvodů. Dražebník dále neručí za potíže s připojením na straně dražitele. Vzhledem k tomu, že průběh dražby je založen na střídavém přihazování jednotlivých dražitelů, je možné, že v případě zadání limitu bude dražba ukončena částkou stanovenou limitem nebo o jeden příhoz níže.

Vyúčtování je rozesíláno dražitelům vždy den po skončení aukčního týdne (pátek) a dílo je možné vyzvednout po zaplacení, nejdříve následující pondělí, pokud není sjednáno jinak.

Výše příhozů při dražbě je určena tímto tarifem příhozů dražebníka:

  • 100,-Kč při okamžité dražební ceně méně než 5.000,-Kč
  • 500,-Kč při okamžité dražební ceně více než 5.000,-Kč, ale méně než 10.000,-Kč
  • 1.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 10.000,-Kč, ale méně než 50.000,-Kč
  • 5.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 50.000,-Kč, ale méně než 100.000,-Kč
  • 10.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 100.000,-Kč, ale méně než 500.000,-Kč
  • 50.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 500.000,-Kč ale méně než 1.000.000,-Kč
  • 100.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 1.000.000,-Kč ale méně než 5.000.000,-Kč
  • 200.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 5.000.000,-Kč a více

Příhoz kupujícího nebo jeho oznámení o přijetí návrhu je možné zrušit v případech, kdy
a) není možné ověřit identitu kupujícího nebo neodpovídají jeho údaje skutečnosti (neplatné telefonní číslo, stará či fiktivní adresa);
b) dojde ke zničení nebo poškození zboží (živelná událost, cizí zavinění, krádež);
c) vyjde v průběhu trvání nabídky najevo skutečnost, která značně snižuje právní jistotu dražebníka a důvěryhodnost dražitele (např. trestný čin, zahájení insolvenčního řízení, prohlášení konkursu na fyzickou či právnickou osobu nebo zamítnutí konkursu pro nedostatek majetku, vstup do likvidace u právnických osob, varování jednotlivých uživatelů na neserióznost dražitele)

d) dojde ke zmaření dražby z technických důvodů; dražebník nenese odpovědnost za škodu způsobenou zmařením dražby.

 

 V. Cena dosažená vydražením

Cenou dosaženou vydražením se rozumí nejvyšší podání učiněné vydražitelem a tuto cenu nelze dodatečně snížit. Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ve lhůtě deseti (10) dnů od uskutečnění internetové aukce uměleckého díla. Povinnost se považuje za splněnou připsáním částky na účet dražebníka. S každým předmětem dražby, který vydražitel vydražil, je spojena povinnost vydražitele uhradit dražebníkovi poplatek za účast v dražbě stanovený paušálně ve výši 20% z ceny dosažené vydražením tohoto předmětu dražby, a to při úhradě ceny dosažené vydražením a stejným způsobem jakým je tato cena hrazena. V tomto poplatku je již zahrnuta zákonná sazba DPH. Z hlediska DPH je datum uskutečnění služby datum, kdy je vydražený předmět převzatý vydražitelem nebo zaplacena jeho cena.
Cenu dosaženou vydražením lze uhradit v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet dražebníka, peněžní zásilkou, nebo platební kartou VISA, MASTER CARD a AMERICAN EXPRESS v pokladně dražebníka.

Informace o účtu dražebníka:

Název banky: Raiffeisen Bank

Číslo účtu: 6601214001/5500

Variabilní symbol: číslo položky

V případě, že dražitel v rozporu s těmito podmínkami nezaplatí z jakéhokoli důvodu celkovou dlužnou částku (tj. cenu dosaženou vydražením plus poplatek za účast v dražbě ve výši 20%), může dražebník neprodleně od prodeje dle smlouvy o zprostředkování prodeje věci v internetové aukci odstoupit s účinky ke dni odstoupení a v takovém případě vzniká

dražebníkovi nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši odpovídající 20% z ceny dosažené vydražením. Nárok na náhradu nákladů aukce, ve které byl dražený předmět nabízen, vzniklé škody či ušlého zisku dražebníka v plné výši tímto zůstává nedotčen.


VI. Nabytí vlastnictví a předání předmětu dražby

a)Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu.
Vydražený předmět bude vydán vydražiteli za podmínek stanovených dražební vyhláškou spolu s písemným potvrzením o nabytí vlastnictví předmětu dražby.
Na základě písemného pověření vydražitele zašle dražebník předmět dražby na adresu určenou vydražitelem. Veškeré náklady spojené s přepravou předmětu dražby nese vydražitel. Cena za přepravu předmětu dražby se určuje dle aktuálních ceníků smluvních přepravců dražebníka. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází na vydražitele okamžikem, kdy byl předmět dražby na základě pověření vydražitele předán smluvnímu přepravci dražebníka, který zajišťuje přepravu předmětu dražby na místo určené vydražitelem. Veškerá rizika spojená s přepravou jsou na straně dražitele.
Vydražitel je povinen si vydražený a uhrazený předmět vyzvednout v sídle dražebníka nejpozději 2 týdny po termínu veřejné dražby, v případech předmětů s dosaženou cenou nad 1 milion korun, nejpozději 4 týdnů po termínu veřejné dražby. Po uplynutí této lhůty je dražebník oprávněn účtovat vydražiteli za každý den prodlení a každý vydražený předmět 100 korun českých.

b)Vývoz některých předmětů do zahraničí a jejich dovoz do cizích zemí je právními

předpisy ČR, EU, mezinárodními smlouvami, či právními řády států dovozu regulován

a může k němu být požadováno získání určitých formálních náležitostí, mimo jiné

např. vývozních a dovozních povolení a poplatků, které stanoví a posuzuje příslušný

orgán státní moci dané země. Dražebník ani objednatel dle smlouvy o zprostředkování neposkytují dražiteli, ani žádné třetí straně žádné záruky, prohlášení ani nijak neručí za to, zda dražený předmět podléhá vývozním nebo dovozním omezením či poplatkům, nebo

jakýmkoli dalším omezením, zákazům či požadavkům právních předpisů ČR, EU,

mezinárodních smluv či právních řádů států dovozu, které se na takový vývoz, resp.

dovoz uplatní. Dražebník výslovně prohlašuje, že neodpovídá za jakoukoli škodu, ušlý zisk či jakékoliv další nároky, které mohou v souvislosti s vývozem či dovozem dražených předmětů objednateli, dražiteli či komukoliv jinému vzniknout.

 


VII. Závěrečná ustanovení

Odhad, odborné určení a popis předmětu provádějí odborníci dražebníka. Údaje ve webovém katalogu jsou výsledkem pečlivých šetření, přesto však nemůže být přesnost posudků zaručena. U uměleckých předmětů se uvádějí jen takové chyby a poškození, které ovlivňují uměleckou hodnotu. Tyto předměty mohou být i restaurované, poškozené, nefunkční apod. Je-li předmětem dražby věc prohlášená za kulturní památku, musí být cena předmětu dražby zjištěna posudkem znalce.
Každý zájemce má možnost si nabízené předměty před dražbou prohlédnout za podmínek stanovených dražební vyhláškou. Reklamace týkající se ceny, jakosti, stavu a funkčnosti vydražených předmětů jsou po udělení příklepu vyloučeny.
Veškeré služby poskytované dražebníkem na základě těchto dražebních podmínek nebo na základě smluv o provedení dražby uzavřených s vlastníky dražených předmětů se pro daňové účely považují za poskytnuté dnem předání předmětu dražby vydražiteli.

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že jeho sdělená data (jméno, adresa, datum narození, číslo občanského průkazu, rodné číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa) mohou být shromaždována, ukládána a užívána za účelem účetnictví a za účelem interního průzkumu trhu a k marketinkovým účelům. Tato data používá dražebník za účelem splnění zákonných předpisů (zejm. zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění, zákon č. 253/2008 o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění), k realizaci zakázek, k realizaci platebního styku a k reklamním účelům.

Prvky obsažené na internetových stránkách jako např. texty, obrázky, grafy a video soubory podléhají ochraně autorských práv a ochraně duševního vlastnictví. Tyto prvky nesmí být bez výslovného písemného souhlasu dražebníka kopírovány nebo jinak zpracovávány.

Tyto podmínky, aukce a všechny záležitosti s těmito související se řídí právním řádem České republiky. Dražebník, dražitel či jejich zástupci souhlasí s tím, že k urovnání všech případných sporů s těmito spojenými jsou příslušné soudy České republiky místně a věcně příslušné dle sídla dražebníka.

 

Následující výrazy mají podle mínění našich expertů tento význam:

signováno, s monogramem

rukou umělce

označeno

možná cizí rukou

připsáno

pravděpodobně, ale nikoliv nutně autentické dílo umělce

dílna

dílo vzniklé pravděpodobně v dílně, tj. v bezprostředním okolí umělce

škola

dílo vzniklé ve stylové a časové blízkosti umělce nebo regionální skupiny umělců

okruh

dílo vzniklé v širokém okruhu vlivu umělce

následovník

dílo vzniklé ve stylu umělce, ale případně později

napodobitel

napodobení nebo opakování díla vzniklé neurčitého data po díle

jméno a příjmení umělce s datem a místem:

jisté dílo určitého umělce