Aukční řád

Aukční řád

 I.  Definice a výklad pojmů

Aukce:

Způsob prodeje/nákupu předmětu prostřednictvím Aukční síně, kdy výše ceny je tvořena po dobu trvání aukce na základě návrhů na uzavření kupní smlouvy (příhozů) zájemců o uzavření kupní smlouvy.

Aukční řád:

Obchodní podmínky Provozovatele, nedílná součást Smlouvy o užívání Aukční síně i Kupní smlouvy.

Aukční síň:

Systém Provozovatele provozovaný na webu www.obrazyvaukci.cz

Kupní smlouva:

Kupní smlouva uzavřená mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a Vydražitelem, jako kupujícím, která se uzavírá okamžikem vydražení předmětu v Aukci.

Provozovatel:

Provozovatel aukční síně, společnost Obrazy v aukci, s.r.o., IČ: 24165620, se sídlem Korunní 75, Praha 3 – Vinohrady, PSČ: 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184743, zastoupena Ing. Jaroslavem Jakubcem nebo Mgr. Dominikou Jakubcovou, jednateli společnosti

Smlouva o užívání Aukční síně:

Smlouva o užívání Aukční síně, uzavřená mezi Provozovatelem a Účastníkem, která se uzavírá registrací v Aukční síni.

Vlastník:

Fyzická nebo právnická osoba, které se Provozovatel zavázal obstarat prodej předmětu, který je za tímto účelem Provozovatelem nabízen v Aukční síni.

Účastník:

Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Provozovatelem v elektronické podobě smlouvu o užívání Aukční síně Obrazy v aukci, s.r.o.

Vydražitel:

Účastník, který při splnění podmínek Aukce dal nejvyšší nabídku kupní ceny.

 

II.      Obecná ustanovení

2.1.     Tyto obchodní podmínky v podobě Aukčního řádu jsou nedílnou součástí Smlouvy o užívání Aukční síně i Kupní smlouvy, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy o užívání Aukční síně i Kupní smlouvy a dále práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti s používáním internetového obchodu Aukční síň. Užíváním Aukční síně Účastník potvrzuje, že se předem seznámil se zněním tohoto Aukčního řádu.

2.2.    Provozovatel zprostředkovává prodej uměleckých a sběratelských předmětů formou Aukcí, tedy způsobem prodeje předmětů, kdy výše ceny je tvořena po dobu trvání Aukce na základě návrhů na uzavření kupní smlouvy (příhozů) zájemců o uzavření kupní ceny.

2.3.    Provozovatel nenabízí v rámci Aukční síně své vlastní zboží, ale na základě komisionářské smlouvy s Vlastníkem je oprávněn zboží nabízet v Aukční síni a prodávat svým jménem. 

2.4.    Kontaktní údaje Provozovatele:

 • Poštovní adresa pro doručování: Obrazy v aukci, s.r.o., Korunní 75, Praha 3 – Vinohrady, PSČ: 130 00
 • Adresa pro osobní odběr: Korunní 75, Praha 3 – Vinohrady, PSČ: 130 00
 • Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Jakubec a Mgr. Dominika Jakubcová
 • E-mail: info@obrazyvaukci.cz
 • Telefon: + 420 222512313

 

 III.     Podmínky registrace

3.1.    Podmínkou nakupování zboží prostřednictvím Aukční síně je uzavření Smlouvy o užívání Aukční síně a bezplatná registrace Účastníka do „Klubu dražitelů“. 

3.2.    Nakupování prostřednictvím Aukční síně je dostupné všem osobám, které splňují všechna níže uvedená kritéria:

         (I)  Jsou zaregistrované v systému Aukční síně, a jsou tedy členy „Klubu dražitelů“;

         (II) Jsou svéprávné;

         (III) Nejsou osobami, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům Aukce; osobami, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči nimž byl zamítnut insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu tří let od právní moci takového rozhodnutí; 

        (IV) Nejsou zaměstnanci Provozovatele, ani osobami jim blízkými;

        (V)  Nejsou osobami, kterým ze Strany Provozovatele byla omezena nebo nepovolena registrace do Aukční síně.

3.3.   Účastníci ani zájemci o uzavření Smlouvy o užívání systému Aukční síně nemají žádný právní nárok na užívání Aukční síně nebo na uzavření smlouvy o užívání systému Aukční síně. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od smlouvy o užívání systému Aukční síně se stávajícím Účastníkem, nebo omezit jeho přístup k některým službám, a to i bez uvedení důvodu.

3.4.    Provozovatel je oprávněn požadovat po osobě, která projeví zájem o registraci, prokázání se platným občanským průkazem, v případě právnické osoby ověřeným výpisem z obchodního rejstříku, ne starším než 3 měsíce a/nebo platným občanským průkazem člena/členů statutárního orgánu společnosti.

3.5.     Registraci je možno provést:

        (I)  online na webových stránkách Aukční síně: www.obrazyvaukci.cz; nebo

        (II) osobně v sídle Provozovatele na adrese Korunní 75, Praha 3 – Vinohrady.

3.6.     Registrace je dokončena tím, že Provozovatel odešle zprávu na kontaktní e-mail, obsahující její registrační údaje a další pokyny. Tímto okamžikem je uzavřena Smlouva o užívání Aukční síně.

3.7.     Provozovatel neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného Účastníka nebyla správná nebo doklady, kterými se Účastník prokázal, nejsou platné.

 

IV.      Předměty nabízené v Aukční síni

4.1.     Provozovatel nabízí v Aukční síni předměty k prodeji, přičemž s Vlastníky těchto předmětů Provozovatel uzavřel komisionářskou smlouvu. Provozovatel není vlastníkem předmětů nabízených v Aukční síni.

4.2.     Všechny předměty si Účastníci mohou prohlédnout na internetových stránkách Aukční síně www.obrazyvaukci.cz, kde jsou předměty popsány a je zveřejněna jejich fotografie a všechny předměty si Účastníci rovněž mohou prohlédnout v sídle Provozovatele na adrese: Korunní 75, Praha 3 – Vinohrady. Provozovatel se zavazuje Účastníkům poskytnout maximální možnou součinnost k tomu, aby jim bylo umožněno si předměty v jejich sídle před zakoupením důkladně prohlédnout, a Účastníci si mohou k prohlídce předmětu přivést i znalce, restaurátora či jiného odborníka. V případě rozporu stavu Předmětu uvedeného v Aukci a skutečného stavu Předmětu je rozhodující stav skutečný, proto Vydražitel je povinen si Předmět před jeho vydražením osobně prohlédnout v sídle Provozovatele.

4.3.     Účastník výslovně prohlašuje a potvrzuje, že si je vědom toho, že na některé z předmětů nabízených v Aukční síni se mohou vztahovat práva a povinnosti uvedené v níže uvedených právních předpisech, a je s těmito právy a povinnostmi srozuměn. V případě jakýchkoli nejasností či doplňujících otázek týkajících se níže uvedených právních předpisů je Účastník povinen se písemně zeptat Provozovatele, v případě, kdy tak neučiní, má se za to, že Účastník níže uvedeným právním předpisům porozuměl a je zcela srozuměn se všemi právy a povinnosti, které mu z nich mohou vyplývat:

       (I)   zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;

      (II)  zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

      (III) zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.4.     Účastník je srozuměn s tím, že veškeré informace, které jsou uvedeny u předmětů nabízených v Aukční síni, jsou informacemi sdělenými nebo odsouhlasenými Vlastníkem předmětu. 

4.5.     Účastníci berou na vědomí, že v popisech uměleckých předmětů jsou uvedeny jen takové vady a poškození, které ovlivňují uměleckou hodnotu předmětu. Tyto předměty mohou být i restaurované, poškozené, nefunkční apod. V případě nejasností o stavu předmětu je Účastník povinen se na stav předmětu před učiněním příhozu zeptat, jinak se má za to, že Účastník nemá o stavu předmětu žádné nejasnosti. 

 

V.       Průběh Aukce a uzavření Kupní smlouvy

5.1.     Nakupování předmětů Účastníky probíhá formou aukční nabídky, tj. formou veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž předmětem kupní smlouvy je Provozovatelem vystavený předmět. Lhůta pro podávání návrhů na uzavření kupní smlouvy je určena Provozovatelem. 

5.2.     Pod pojmem „příhoz“ se rozumí návrh Účastníka na uzavření kupní smlouvy, který činí Účastník prostřednictvím Aukční síně. Učiněným podáním (nabídkou ceny) je Účastník vázán. Je-li proveden příhoz během posledních pěti (5) minut Aukce, je plánovaný čas ukončení prodloužen o pět (5) minut. Čas ukončení Aukce je prodlužován tak dlouho, dokud jsou činěny příhozy. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit Aukci draženého předmětu či změnit její termín z důvodu výpadku serveru či jiné okolnosti, kterou nezavinil; Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou zmařením Aukce z těchto důvodů. 

5.3.     Hodnota prvního příhozu je vždy rovna vyvolávací ceně, která je uvedena v Aukční síni. Příhoz Účastníka je vždy závazný a jeho anulace je vyloučena. Toto Účastník bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím. Zároveň je Účastník povinen jednat při příhozu zcela obezřetně.

5.4.     Výše příhozů při aukci je určena tímto tarifem příhozů:

 • 100,-Kč při okamžité aukční ceně méně než 5.000,-Kč;
 • 500,-Kč při okamžité aukční ceně více než 5.000,-Kč, ale méně než 10.000,-Kč;
 • 1.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 10.000,-Kč, ale méně než 50.000,-Kč;
 • 5.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 50.000,-Kč, ale méně než 100.000,-Kč;
 • 10.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 100.000,-Kč, ale méně než 500.000,-Kč;
 • 50.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 500.000,-Kč ale méně než 1.000.000,-Kč;
 • 100.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 1.000.000,-Kč ale méně než 5.000.000,-Kč;
 • 200.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 5.000.000,-Kč a více.

5.5.      Provozovatel je oprávněn příhoz Účastníka zrušit v případech, kdy:

      (I)     není možné ověřit identitu Účastníka Aukce nebo údaje poskytnuté Vlastníkem neodpovídají skutečnosti;

     (II)    dojde ke zničení nebo poškození předmětu (živelná událost, cizí zavinění, krádež);

     (III)   má Provozovatel jakékoli důvody mít pochybnosti o důvěryhodnosti Účastníka;

     (IV)   dojde ke zmaření Aukce z technických důvodů.

5.6.     V případě jakéhokoli podezření z porušení právních předpisů je Provozovatel oprávněn pozastavit příslušnou Aukci a/nebo zrušit registraci Účastníka bez jakékoli náhrady.

5.7.     Okamžikem ukončení Aukce draženého předmětu jeho vydražením Vydražitelem dochází k uzavření kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Vydražitelem. 

 

VI       Kupní cena a aukční přirážka

6.1.     Provozovatel do 3 (tří) pracovních dnů ode dne vydražení předmětu Vydražitelem, tedy ode dne uzavření Kupní smlouvy, bude Vydražitele emailem nebo telefonicky kontaktovat a potvrdí mu koupi draženého předmětu. 

6.2.     Vydražitel je povinen uhradit Provozovateli kupní cenu, za kterou předmět vydražil, a nad rámec této kupní ceny je povinen Provozovateli uhradit tzv. aukční přirážku, jejíž výše je stanovena ve výši 20 % (slovy dvacet procent) z výše kupní ceny. Aukční přirážka je poplatkem za využití Aukční síně.

6.3.     Kupní cenu a aukční přirážku je Vydražitel povinen uhradit buď převodem na účet Provozovatele, č. ú.  4230833399/0800, vedený u České spořitelny, a.s., nebo osobně v sídle Provozovatele, a to buď v hotovosti nebo nebo kartou přes platební terminál.

6.4.     Nárok na kupní cenu a aukční přirážku vzniká Provozovateli okamžikem vydražení předmětu Vydražitelem. Kupní cena a aukční přirážka jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne, kdy byl předmět Vydražitelem vydražen, tedy ode dne uzavření Kupní smlouvy. 

6.5.     Neuhradí-li Vydražitel kupní cenu a/nebo aukční přirážku v termínu splatnosti, Provozovatel je oprávněn po Vydražiteli vymáhat jejich úhradu; v tomto případě Vydražitel nese všechny náklady související s vymáháním dlužné částky, včetně případných nákladů právního zastoupení. V případě neuhrazení kupní ceny a aukční přirážky Vydražitelem do 30 (třiceti) dnů ode dne vydražení předmětu má Provozovatel rovněž právo od kupní smlouvy odstoupit. Vydražitel se zavazuje uhradit Provozovateli újmu, která mu prodlením Vydražitele vznikla, včetně ušlého zisku, zejména aukční příplatek. Vydražitel se zavazuje zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: žádná celá jedna procent) z dlužné částky denně v případě, že bude v prodlení se zaplacením kupní ceny a/nebo aukční přirážky nebo jejich části. Smluvní pokutou není dotčen nárok Provozovatele na náhradu škody v plné výši.

6.6.     Výhrada vlastnického práva – Vydražitel nabývá vlastnické právo k vydraženému předmětu teprve úplným uhrazením kupní ceny a aukční přirážky.

 

VII.      Převzetí předmětu Vydražitelem

7.1.     V případě, kdy Vydražitel uhradí kupní cenu i aukční přirážku převodem na účet Provozovatele, tak nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů poté bude Vydražitel vyzván Provozovatelem k osobnímu převzetí předmětu v sídle Provozovatele, na adrese Korunní 75, Praha 3 – Vinohrady. V případě, kdy Vydražitel uhradí kupní cenu i aukční přirážku v sídle Provozovatele, Vydražitel se zavazuje převzít si předmět ihned. Před uhrazením celé kupní ceny a celé aukční přirážky nemá Vydražitel nárok na vydání vydraženého Předmětu.

7.2.     Vydražitel je povinen si předmět převzít do 3 (tří) pracovních dnů ode dne, kdy uhradil kupní cenu a aukční přirážku v plné výši. V případě, kdy bude Vydražitel v prodlení s převzetím předmětu, zavazuje se Vydražitel uhradit pokutu ve výši 100 Kč (sto korun českých) za každý den prodlení s převzetím každého předmětu a/nebo Provozovatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy s účinností dnem doručení emailu o odstoupení, přičemž Smluvní strany se výslovně dohodly, že v takovém případě je Provozovatel povinen vrátit kupujícímu pouze kupní cenu, nikoli Aukční příplatek.

7.3.      Vydražitel je oprávněn místo osobního převzetí předmětu požadovat zaslání předmětu prostřednictvím České pošty či jiného přepravce, kterého určí Vydražitel. Požaduje-li Vydražitel zaslání předmětu prostřednictvím České pošty či jiného přepravce, který ve svých podmínkách vylučuje přepravu uměleckých předmětů, zašle Provozovatel zakoupený předmět Vydražiteli pouze na jeho žádost, přičemž v takovém případě Vydražitel přebírá veškeré riziko nebezpečí škody vzniklé přepravou. Vydražitel je povinen předem uhradit veškeré náklady související se zabalením a přepravou předmětu.

 

VIII.     Ukončení smlouvy

8.1.     Účastník/Vydražitel, který má postavení spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ, je oprávněn odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. K odstoupení dle tohoto článku je možné použít formulář pro odstoupení.

8.2.     V případě učinění vítězného příhozu na Předmět Vydražitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, protože učiněním příhozu Účastníkem (Vydražitelem) se má za to, že tímto dal výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V okamžiku vydražení Předmětu Provozovatel začal se souhlasem a na výslovnou žádost Vydražitele s poskytováním sjednaných služeb Aukční síně, a kromě toho Vydražitel svou účastí na Aukci učinil závazné právní úkony vůči třetím osobám. Rovněž spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy uzavírané na základě veřejné dražby. 

8.3.     Bez ohledu na možnost odstoupení Účastníka/Vydražitele bez udání důvodu uvedené výše jsou Účastník, Vydražitel i Provozovatel oprávněni od Kupní smlouvy i od Smlouvy o užívání Aukční síně odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou stranou za podmínek dle § 2002 občanského zákoníku.

8.4.     Zánikem nebo zrušením smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

 

IX.      Práva z vadného plnění

9.1.      Provozovatel odpovídá Vydražiteli za to, že Předmět nemá při převzetí vady. Vydražitel se zavazuje si při převzetí předmět s maximální možnou pečlivostí prohlédnout, a případné vady písemně sdělit Provozovateli v okamžiku převzetí předmětu, případně bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl s vynaložením náležité péče zjistit. Vydražitel je oprávněn si za účelem vynaložení odborné péče k převzetí předmětu zajistit spoluúčast znalce, restaurátora či jiného odborníka. Nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy Vydražitel vytknul písemně vady Předmětu, je povinen existenci těchto vad prokázat, např. formou odborného posouzení. V případě, kdy Vydražitel existenci vytknutých vad v dané lhůtě prokáže, má Vydražitel právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, přičemž odstoupení je v takovém případě účinné jeho doručením Provozovateli. Provozovatel se v takovém případě zavazuje Vydražiteli vrátit kupní cenu do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne, co bude Předmět Vydražitelem předán zpět Provozovateli v sídle Provozovatele. 

9.2.     Nevytkne-li Vydražitel vadu či poškození předmětu při převzetí, a nepředloží důkazy k prokázání těchto vad nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů poté, má se za to, že Vydražitel neoznámil Provozovateli vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a náležité péči zjistit.

9.3.     Všechny předměty nabízené v Aukční síni jsou předměty starými a/nebo použitými a/nebo opotřebovanými, proto použití ustanovení § 2165 občanského zákoníku je v souladu s § 2167 občanského zákoníku vyloučeno a kupující není oprávněn uplatnit svá práva z vad v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. S ohledem na charakter prodávaných Předmětů (použité zboží) si Provozovatel a Vydražitel výslovně sjednávají zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění tak, že v souladu s § 2168 občanského zákoníku činí tato doba 12 (dvanáct) měsíců.

9.4.     V případě, že Vydražitel se rozhodne nevyužít možnosti Předmět si před jeho vydražením v Aukci osobně prohlédnout v sídle Provozovatele, tato skutečnost nemůže následně zakládat Vydražitelova práva z vadného plnění.

9.5.     V případě, že Vydražitel bude uplatňovat své nároky z vadného plnění spočívající v tvrzení, že předmět je falzum (padělek, napodobenina, falzifikát), Provozovatel výslovně Vydražitele upozorňuje, že tento nárok z vadného plnění lze považovat za oprávněný, pouze pokud bude existence falza jednoznačně a nesporně prokázána znaleckým posudkem od znalce v oboru výtvarné umění.

9.6.     Účastník je srozuměn s tím, že umělecké a sběratelské předměty nabízené v Aukční síni jsou předměty opotřebenými a použitými a jsou poskytovány bez jakékoli záruky za jakost.

 

X.       Ochrana osobních údajů

10.1.   Účastník dává Provozovateli souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů sdělených při registraci, a to za účelem uzavření a realizace smlouvy o užívání Aukční síně a za účelem uzavření a realizace Kupní smlouvy. Účastník rovněž dává Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních nabídek a sdělení. Tento souhlas je Účastník oprávněn kdykoli písemně odvolat.

 

XI.       Mimosoudní řešení sporů a orgán dohledu

11.1.    Zákazník, který je spotřebitelem, je při řešení případných sporů oprávněn kontaktovat subjekt pro mimosoudní řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (kontakt: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). 

 

XII.    Závěrečná ustanovení

12.1  Veškeré právní vztahy vyplývající a související s využíváním Aukční síně se řídí českým právem, a to konkrétně zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

12.2. Veškerý obsah umístěny na internetových stránkách Provozovatele podléhá autorskoprávní ochraně. Jeho rozmnožování bez výslovného souhlasu Provozovatele je nepřípustný.

12.3. Tento Aukční řád je platný a účinný od 27.3.2017 a je k dispozici v sídle Provozovatele nebo elektronicky na adrese www.obrazyvaukci.cz.

http://obrazyvaukci.blob.core.windows.net/0014_171112002110_001.jpg